INFORMACJA O DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  1. Metkor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  2. Projekt jest współfinansowany ze środków „Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”
  3. Nazwa zadania : „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”
  4. Wartość dofinansowania wynosi: 266 384,62 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote, 62/100).
  5. Całkowita wartość Projektu wynosi: 379 978,77 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych, 77/100).
  6. Głównym celem projektu jest „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA HALI PRODUKCYJNEJ W FIRMIE METKOR oraz obniżenie poziomu ryzyka. Celem działań 1-2 polegających na zakupieniu urządzeń filtrowentylujących jest obniżenie obecnych przekroczeń czynników szkodliwych na 2 halach produkcyjnych. Zapobiegnie to negatywnym skutkom wynikającym z długotrwałego narażenia na wdychanie szkodliwych substancji. Celem działania_3 polegającego na wymianie opraw oświetleniowych w halach: przygotowania produkcji, obróbki, spawania oraz montażowej jest ograniczenie ryzyka związanego z niedoświetleniem miejsc pracy. Zapewni to spełnienie wymagań normy PN-EN 12464-1:2012 i poprawi warunki pracy wszystkim pracownikom zatrudnionym na tych halach. Nasz wniosek dotyczy również zakupu urządzenia służącego ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego tj wózka podnośnikowego elektrycznego prowadzonego. Docelowo działanie_4 ograniczy zagrożenia występujące w przypadku pracy w wymuszonej pozycji ciała, mogącej prowadzić m.in. do zwyrodnienia stawów. Ostatnie działanie_5 dotyczy zakup podestu podnośnika nożycowego samojezdnego mającego ograniczyć zagrożenie związane z obciążeniem mięśniowoszkieletowym dynamicznym związanym z ręcznym transportem metalowych elementów na stanowisko pracy. Zakup zastąpi transport ręczny transportem mechanicznym.